Karta Praw Pacjenta

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020r.,poz. 849)

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 76, poz. 641)

Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia

   Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2021r., poz. 711)

   Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2021r., poz.1285)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopwada 2013 r w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U. z 2021r., poz.265)