Deklaracja dostępności  Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” SP ZOZ

Deklaracja dostępności

Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” SP ZOZ w Zielonej Górze zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony – na zasadach częściowo zgodnych z treścią wspomnianej ustawy. Zapewnienie ma zastosowanie do strony internetowej https://promyk.zgora.pl/

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna. Posiada następujące niezgodności:

– brak opisów alternatywnych dla ewentualnych obrazów i zdjęć,

– część dokumentów PDF może posiadać błędy w warstwie tekstowej ( w wyniku skanowania/OCR)

– brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Korzystający z Biuletynu Informacji Publicznej mogą zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu.

W przypadku problemów związanych z korzystaniem z zasobów strony internetowej Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” SP ZOZ w Zielonej Górze, prosimy o kontakt.

Osoba kontaktowa: Łukasz Miesiaczyk,

nr tel.: 68 453 62 82

l.miesiaczyk@promyk.zgora.pl

Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” SP ZOZ

Ul. Głowackiego 8 a

65-301 Zielona Góra

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-27

Ostatnia aktualizacja: 2023-08-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z aplikacjami asystującymi.

Postępowania odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej RPO:

Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” SP ZOZ – zlokalizowany przy ul.Głowackiego 8A, 65-301 Zielona Góra.

Do dwukondygnacyjnego budynku oraz przyległego parkingu prowadzi ciąg pieszy oraz jezdnia bezpośrednio z ul. Głowackiego. Wejście główne zapewnione z poziomu chodnika, znajduje się 15 m od najbliższych miejsc parkingowych, wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Po rozbudowie ośrodka powstała druga, funkcjonalnie odrębna część hostelowa z wejściem i dojazdem od ul. Tadeusza Kościuszki. Nowa część ośrodka posiada ogrodzony teren z osobną bramą wjazdową i ciągiem pieszym, który podobnie jak wszystkie zewnętrzne ciągi komunikacyjne jest płaski, wolny od przeszkód terenowych, schodów. Wejścia główne (dwa) zaopatrzone są w drzwi otwierane lub rozsuwane automatycznie usytuowane równo z poziomem terenu. Pozostałe wyjścia ewakuacyjne również znajdują się na poziomie terenu, wyjątek stanowi tylko jedno wyjście ewakuacyjne położone w północno-wschodniej części budynku (od strony ul. Kożuchowskiej) które zaopatrzone jest w pochylnię z barierką prowadzącą bezpośrednio z parkingu. Po rozbudowie obiekt zyskał dodatkowy, drugi parking, posiada trzy dźwigi osobowe- windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych zapewniających transport na wszystkie poziomy budynku oraz rampę do przewozu osób poruszających się na wózkach. Rejestracja i recepcja usytuowane są bezpośrednio przy wejściach głównych. Świadczeniobiorca lub interesant jest przyjmowany w nowoczesnych, przestronnych pomieszczeniach pozbawionym barier, umożliwiającym bezpośredni kontakt z obsługą i jednocześnie zapewniającym bezpieczeństwo danych wynikających z przepisów RODO.  Dla osób z niepełnosprawnością ruchową, na wózkach, dostępne są wszystkie pomieszczenia rehabilitacyjne, jadalnia, pomieszczenia administracyjne oraz dostosowane toalety (wyposażone w poręcze i uchwyty). Przewidziane jest wejście z psem asystującym, psem przewodnikiem. W obrębie budynku brak oznaczeń w alfabecie brajla i oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.