W skład piętnastoosobowej Rady Społecznej Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży

Niepełnosprawnej “PROMYK” SP ZOZ wchodzą:

  1. Robert Grzegorz Górski – Przewodniczący
  2. Bożena Ronowicz – przedstawiciel Wojewody Lubuskiego
  3. Piotr Barczak
  4. Grzegorz Tomasz Hryniewicz
  5. Andrzej Zbigniew Bocheński
  6. Marcin Bogusław Pabierowski
  7. Jolanta Cyrankowska

 

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej w podmiocie leczniczy działa Rada Społeczna, która jest organem:

  1. Inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego;
  2. Doradczym kierownika

Do zadań Rady Społecznej należy:

1. Przedstawianie  podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:

– zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury  sprzętu medycznego,
– związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub graniczeniem działalności,
– przyznawania Dyrektorowi Podmiotu nagród,
– rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem Podmiotu,

2. Przedstawianie Dyrektorowi Podmiotu wniosków i opinii w sprawach:

– planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, -rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
kredytów bankowych lub dotacji,
podziału zysku;
zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
regulaminu organizacyjnego

3. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów z
wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
4. Opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej Podmiotu;
5. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej i w statucie Podmiotu.

 

Uchwała nr LXVII.966.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze przy ul. Głowackiego 8a

UCHWAŁA NR L.779.2021 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej “Promyk” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze