W skład piętnastoosobowej Rady Społecznej Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży

Niepełnosprawnej “PROMYK” SP ZOZ wchodzą:

 1. Robert Grzegorz Górski – Przewodniczący
 2. Bożena Ronowicz – przedstawiciel Wojewody Lubuskiego
 3. Janusz Błocki
 4. Jakub Czwojda
 5. Jolanta Cyrankowska
 6. Patrycja Łychmus
 7. Piotr Szmytkiewicz
 8. Małgorzata Sobieraj
 9. Paweł Andrzej Mocny
 10. Krzysztof Edward Machalica
 11. Grzegorz Tomasz Hryniewicz
 12. Paweł Bogdan Wysocki
 13. Andrzej Zbigniew Bocheński
 14. Marcin Bogusław Pabierowski
 15. Piotr Barczak

 

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej w podmiocie leczniczy działa Rada Społeczna, która jest organem:

 1. Inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego;
 2. Doradczym kierownika

Do zadań Rady Społecznej należy:

1. Przedstawianie  podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:

– zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury  sprzętu medycznego,
– związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub graniczeniem działalności,
– przyznawania Dyrektorowi Podmiotu nagród,
– rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem Podmiotu,

2. Przedstawianie Dyrektorowi Podmiotu wniosków i opinii w sprawach:

– planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, -rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
kredytów bankowych lub dotacji,
podziału zysku;
zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
regulaminu organizacyjnego

3. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów z
wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
4. Opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej Podmiotu;
5. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej i w statucie Podmiotu.

 

Uchwała nr LXVII.966.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze przy ul. Głowackiego 8a

UCHWAŁA NR LIX.762.2017 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej “PROMYK” SP ZOZ w Zielonej Górze