Na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „PROMYK” SP ZOZ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  ul. Głowackiego 8 a, 65-301 Zielona Góra.
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, kontakt możliwy jest drogą elektroniczną e-mail: iodo@promyk.zgora.pl lub przez złożenie pisma w rejestracji.
  3. Przekazane  dane osobowe, które dotyczą Pani/Pana oraz zależnych członków rodziny, przetwarzane będą w związku uczestnictwem w półkolonii. Zakres danych określony jest w Karcie Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku.
  4. Postawą prawną przetwarzania jest realizacja umowy, polegającej na uczestnictwie w półkolonii (art. 6 lit 2 RODO) na podstawie podpisanej KARTY.
  5. W przypadku wykorzystania wizerunku w internecie, na portalach społecznościowych itp., podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda (art. 6 lit a RODO).
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  3 miesięcy od daty zakończenia półkolonii lub wskazanym przez szczególne przepisy prawa.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.