Agnieszka Burnos – Koordynator- Terapeuta ds. Rewalidacji

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze Wydział Pedagogiczny,
tytuł mgr pedagogiki w zakresie pracy socjalnej uzyskała w 1996 r.

W  2005 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim Wydział Nauk Pedagogicznych
i Społecznych ukończyła studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki.
Jest członkiem Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Niestandardowymi Potrzebami Edukacyjnymi im. A. Kohna „Duży Niebieski Dom”

W naszym ośrodku zajmuje się zajmuje się terapią rewalidacyjną oraz diagnozą
i terapią integracji sensorycznej.

 • Doświadczenie zdobywała:
 • Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży SP ZOZ w Zaborze
 • Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” SP ZOZ w Zielonej Górze
 • Ukończyła kursy/szkolenia:
 • Integracja Sensoryczna – kurs dwustopniowy uprawniający do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii SI  2009 r.
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne  2003 r.
 • Kinezjologia edukacyjna P. Dennisona I i II stopień  2003 r.
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia diagnoza-terapia -masaż 2019 r.
 • Kierowanie zespołem pracowniczym 2014 r.
 • Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku  2012 r.
 • Seksualność dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną  2011 r.
 • Diagnoza i terapia – Zaburzenia zachowania 2010 r.
 • Wczesna interwencja  2009 r.
 • Alternatywne i wspomagające sposoby komunikowania się z dziećmi niepełnosprawnymi  2009 r.
 • Rysunek w terapii dzieci i młodzieży  2007 r.
 • Terapia dzieci z cechami autyzmu  2004 r.
 • Jak pracować w szkole z dziećmi z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)  2004 r.
 • Radosna kinezjologia  2004 r.
 • Terapia dziecka z dysleksja rozwojową wg wybranych programów  2002 r.
 • Techniki plastyczne w pracy nauczyciela  2003 r.
 • Artterapia 2002 r.
 • Uczestniczyła w konferencjach:
 • „Metoda Integracji Sensorycznej”  2012 r.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rozwój poprzez terapię – biopsychospołeczne aspekty pedagogiki leczniczej”  2011 r.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Niemożliwe staje się możliwe – rehabilitacja w dobie rozwoju nauk i nowych technologii”  2009 r.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ” Kiedy mózg pracuje inaczej – postrzeganie, ruch, emocje, komunikacja”  2008 r.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Profilaktyka i terapia dzieci
  i młodzieży z zaburzeniami zdrowia psychicznego”  2005 r.
 • „Społeczne i kulturowe konteksty niepełnosprawności człowieka”  2005 r.
 • „Problemy społeczne dorastania i dorosłości osób z niepełnosprawnością intelektualną”  2005 r.

Justyna Maria Kube – Terapeuta

Absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego, Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk
o Zdrowiu, tytuł mgr. pedagogiki pracy i poradnictwa zawodowego uzyskała w 2008 r.

W 2021 r. w Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie w Warszawie ukończyła studia podyplomowe w zakresie Integracji Sensorycznej i uzyskała tytuł Terapeuty
i Diagnosty Integracji Sensorycznej.

W naszym ośrodku zajmuje się  diagnozą i terapią integracji sensorycznej. 

 • Doświadczenie zdobywała:
 • Niepubliczny Mini Żłobek Tutek w Zielonej Górze
 • Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” SP ZOZ w Zielonej Górze
 • Ukończyła kursy/szkolenia
 • Zażegnać konflikt – rozwiązywanie konfliktów i zapobieganie im w relacji dziecko-dorosły 2014 r.

Aldona Wijatkowska – Logopeda

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii, tytuł mgr pedagogiki w zakresie nauczania początkowego uzyskała w 1985 r.

W 1997 r. na Uniwersytecie Śląskim –  Wydział Filologiczny ukończyła studia podyplomowe w zakresie logopedii.

W 2006 r. na Uniwersytecie Wrocławskim – Wydział Filologiczny ukończyła studia podyplomowe w zakresie neurologopedii.

W 2018  r.  uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie neurologopedii

Konsultant wojewódzki w dziedzinie neurologopedii

W naszym ośrodku zajmuje się  terapią neurologopedyczną.

 • Doświadczenie zdobywała:
 • Szkoła Podstawowa w Bytomiu
 • Polski Związek Głuchych Oddział Lubuski Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy
  i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Uszkodzonym Słuchem w Zielonej Górze
 • Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” SP ZOZ w Zielonej Górze
 • Ukończyła kursy/szkolenia:
 • System C-Eye w ocenie stanu pacjenta, neurorehabilitacji i komunikacji 2021 r.
 • „RSA Biofeedback” 2013 r.
 • EEG-Biofeedback II stopnia 2012 r.
 • EEG Biofeedback I stopnia 2008 r.
 • Kinezjologia Edukacyjna metoda dr Paula Dennisona 1989 r.
 • Terapia Bazalna – rehabilitacja osób z głęboką niepełnosprawnością po uszkodzeniu mózgu, z ograniczona percepcją” 2020 r.
 • Spectrum zaburzeń autystycznych w diagnozie i terapii logopedycznej 2018 r.
 • Warsztaty: „Dysfagia Pediatryczna” 2019 r.
 • Jak wyznaczać cele w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem 2017 r.
 • Warsztaty: „Dziecko nie słyszy…i co dalej?” 2017 r.
 • Diagnoza i terapia ślinienia 2017 r.
 • Interdyscyplinarna opieka nad pacjentem przed i po wszczepie implantów słuchowych 2015 r.
 • Diagnoza AAC, Stosowanie oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia „Sprawdź jak się porozumiewam” 2014 r.
 • „Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – I, II stopień 2014 r.
 • Szkolenie podstawowe PECS 2011 r.
 • „Integracja Odruchów Twarzy” według metody dr Swietłany Masgutowej 2010 r.
 • „Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych z całościowym systemem ruchu ciała”2009 r.
 • Alternatywne i wspomagające sposoby komunikowania się z dziećmi niepełnosprawnymi 2009 r.
 • Warsztaty szkoleniowe: „Wczesna Interwencja oraz terapia diagnostyczna w praktyce” Etap I 2006 r. oraz Etap II 2007 r.
 • Praktyczne aspekty terapii pacjenta z implantem ślimakowym 2006 r.
 • Warsztaty naukowo-szkoleniowe: „Podstawy teoretyczne i praktyczne neuromotorycznej terapii u dzieci z nieprawidłowym napięciem mięśniowym”
  2002 r.
 • Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe: „Teoria i praktyka w rehabilitacji dziecka
  z uszkodzonym narządem słuchu” 2001 r.
 • Warsztaty: Terapia mowy dziecka niesłyszącego oraz Rehabilitacja osób z wszczepem ślimakowym 2001 r.
 • Artterapia 2000 r.
 • Dotyka dla Zdrowia 2000 r.
 • Warsztaty „Metoda dobrego startu” 2000 r.
 • Kurs z zakresu Gimnastyki Korekcyjno – Kompensacyjnej 1989 r.
 • Uczestniczyła w konferencjach:
 • Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna „Wczesne wspomaganie rozwoju – perspektywa interdyscyplinarna” 2017 r.
 • Sympozjum „Aktualne trendy w pediatrii” 2009 r.
 • II Międzynarodowa Konferencja Surdopedagogiczna „Chcę mówić i słyszeć ! – rehabilitacja dzieci z wadą słuchu” 2007 r.
 • Konferencja szkoleniowa „Do usłyszenia w Europie”na temat przełamywania barier
  w komunikowaniu się i dostępie do informacji osób niesłyszących 2003 r.
 • Posiedzenie naukowe nt. Roli logopedy we współpracy z neonatologiem i pediatrą w diagnostyce i prowadzeniu dziecka z obciążonym okresem okołoporodowym”
  2001 r.

Anna Luczek – Logopeda

Absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego Wydział Humanistyczny, tytuł mgr. Filologii polskiej (dwie specjalności: edytorstwo i komunikacja medialna) uzyskała
w 2007 r.

W 2007 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim Wydział Humanistyczny ukończyła studia podyplomowe w zakresie logopedii z higieną i emisją głosu.

W 2015 r. na Uniwersytecie Wrocławskim Instytut Filologii Polskiej ukończyła studia podyplomowe  w zakresie neurologopedii

W 2016 r. w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie ukończyła studia podyplomowe w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogiki

Jest członkiem Polskiego Związku Logopedów

W naszym ośrodku zajmuje się: terapią neurologopedyczną.

 • Doświadczenie zdobywała:
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świebodzinie
 • Miejskie oraz Niepubliczne przedszkola w Zielonej Górze i w Sulechowie
 • Miejski Żłobek w Zielonej Górze
 • Udział w „Zielonogórskim programie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci
  i młodzieży”
 • Udział  w „Zespole wspomagania dziecka z zaburzeniami komunikacji językowej w ramach organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej”
 • Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” SP ZOZ w Zielonej Górze
 • Ukończyła kursy/szkolenia:
 • Szkolenie Instruktora Masażu Shantala 2014 r.
 • Szkolenie Instruktora Masażu Shantala Body Touch 2014 r.
 • Skuteczne metody terapeutyczne do pracy z dziećmi i osobami dorosłymi z zaburzeniami mowy w ujęciu holistycznym 2021 r.
 • Terapia miofunkcjonalna – terapia karmienia. Znaczenie funkcji prymarnych
  w rozwoju mowy 2021 r.
 • „Obniżone napięcie mięśniowe okiem terapeuty integracji sensorycznej i logopedy” 2021 r.
 • Anatomia – staw skroniowo-żuchwowy 2021 r.
 • Wczesna interwencja logopedyczna dziecka do 3 r.ż. 2021 r.
 • Wakelet – narzędzia IT dla terapeuty 2021 r.
 • Diagnoza dziecka z powiększonymi migdałkami podniebiennymi w aspekcie logopedyczno-ortodontycznym 2021 r.
 • Trening karmienia. Praktyczny warsztat terapeuty 2021 r.
 • Ankyloglosja – krótkie wędzidełko języka, diagnoza i terapia przed i po zabiegu
  2021 r.
 • Szkolenie Integracja sensoryczna – rozpoznawanie zaburzeń integracji sensorycznej 2021 r.
 • Badanie logopedyczne noworodków i niemowląt 2021 r.
 • „Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii – kinesiotaping medyczny” 2021 r.
 • Diagnoza skróconych wędzidełek jamy ustnej w aspekcie logopedycznym 2021 r.
 • Terapia miofunkcjonalna. Wertykalno-horyzontalna pozycja języka. Oddychanie
 • 2021 r.
 • Skuteczne metody terapeutyczne do pracy z dziećmi z zaburzeniami mowy w ujęciu holistycznym (Sygmatyzm, Rotacyzm, Logorytmika, Opóźniony rozwój mowy, Jąkanie) 2021 r.
 • Diagnoza miofunkcjonalna 2021 r.
 • Wybiórczość pokarmowa  2021 r.
 • Podstawy anatomii dla logopedów Mięśnie głowy i szyi 2021 r.
 • Parafunkcje – diagnoza i terapia logopedyczna 2021 r.
 • „Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć? – diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych” 2020 r.
 • „Dyslalia ankyloglosyjna – o krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii” 2018 r.
 • „Seplenienie (szereg szumiący, ciszący i syczący). ABC początkujący logopeda” 2018 r.
 • „Rotacyzm. ABC początkującego logopedy” 2018 r.
 • „Wady artykulacyjne spółgłosek i samogłosek oraz ich korygowanie” 2018 r.
 • Program Rozwoju Logopedy 2018
 • „Obniżony rozwój mowy diagnoza i terapia” 2017 r.
 • Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych” 2017 r.
 • Afazja – dorośli. Analiza wybranych zespołów neurologicznych, analiza przypadków, prowadzenie dokumentacji, warsztaty neurologopedyczne 2017 r.
 • „Terapia sygmatyzmu międzyzębowego” 2017 r.
 • „Diagnoza i terapia ślinienia” 2017 r.
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej 2016 r.
 • „Moje sylabki – sylabowa metoda nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej” 2016 r.
 • „Zaburzenia rozwoju językowego i społecznego dzieci – rozpoznawanie, czynniki ryzyka, postępowanie terapeutyczne” 2016 r.
 • Kurs masażu wg metodyki Holenderskiej Organizacji Shanatali VSD 2015 r.
 • Szkolenie „Masaż Shantala we wczesnym wspomaganiu rozwoju ruchowego dziecka” 2015 r.
 • Szkolenie „Neurobiologiczne zaburzenia mowy o typie afazji i dyzartrii – wskazówki do pracy dla nauczyciela” 2015 r.
 • Szkolenie „Emisja głosu” 2015 r.
 • Warsztaty „Rymowanki w zabawach edukacyjnych z ćwiczeniami logopedycznymi – wychowanie przedszkolne” 2015 r.
 • Warsztaty „Wczesna diagnoza i terapia neurobiologiczna dzieci z autyzmem” 2015 r. Szkolenie „Nadwrażliwość dotykowa jamy ustnej u dzieci” 2015 r.
 • Szkolenie Makaton poziom I 2015 r.
 • Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli 2012-2013
 • II poziom kursu języka migowego w PZG  2010 r.
 • I poziom kursu języka migowego w PZG  2009 r.

Małgorzata Plizga – Logopeda

 Absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego, Wydział Inżynierii Lądowej
i Środowiska, tytuł mgr inżyniera budownictwa uzyskała w 2002 r.

W 2018 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim ukończyła studia podyplomowe
na kierunku Logopedia

 

W naszym ośrodku zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną 

 • Doświadczenie zdobywała:
 • Przedszkole „Jacek i Agatka” w Zielonej Górze
 • Gabinet logopedyczny „Kici kici” Anny Łuczek w Zielonej Górze
 • Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” SP ZOZ w Zielonej Górze
 • Ukończyła kursy/szkolenia:
 • Terapia logopedyczna dziecka ze spectrum autyzmu Innowacyjne Centrum Kształcenia On-line Teczka Logopedy 2021 r.
 • Diagnoza skróconych wędzidełek jamy ustnej w aspekcie logopedycznym 2021 r.
 • Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć? – diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych 2021 r.
 • Jak rozpocząć pracę logopedy? Informacje praktyczne wzbogacone o autorskie materiały niezbędne w organizacji profesionalnej pracy terapeutycznej 2020 r.
 • Wady wymowy, ABC początkującego logopedy 2019 r.
 • Mowa bezdźwięczna, ABC początkującego logopedy 2019 r.
 • Opóźniony rozwój mowy. Kreatywne postępowanie logopedyczne 2019 r.

Małgorzata Smal – Logopeda

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze, tytuł mgr w zakresie pedagogiki terapeutycznej uzyskała w 1999 r.

W 2009 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim im. Tadeusza Kotarbińskiego ukończyła studia podyplomowe w zakresie Logopedii z terapią pedagogiczną.

W 2018 r. na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu ukończyła studia podyplomowe w zakresie Neurologopedii Klinicznej z Wczesną Interwencją Logopedyczną.

W naszym ośrodku zajmuje się terapią neurologopedyczną.

 • Doświadczenie zdobywała:
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Zielonej Górze
 • Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” SP ZOZ w Zielonej Górze
 • Ukończyła kursy/szkolenia:
 • Szkolenie I stopnia z Audio-Psycho-Fonologii Trening uwagi słuchowej metodą
  prof. Alfreda Tomatisa 2021 r.
 • Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zburzeniami komunikacji językowej cz. I  2018 r.
 • Ergoterapia w pediatrii, terapia ręki i wspomagania funkcji pisania 2018 r.
 • Diagnoza logopedyczna KOLD 2018 r.
 • Diagnoza i terapia osób jąkających się z innymi zaburzeniami płynności mówienia 2017 r.
 • Symultaniczno-Sekwencyjna nauka czytania 2013 r.
 • Integracja Odruchów Twarzy według metody dr Swietłany Masgutowej 2007 r.

Piotr Bochański – Psycholog

Absolwent  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, tytuł mgr  psychologii uzyskał w 2002 r.

Studia doktoranckie na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Biegły Sądowy w dziedzinie psychologii Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

Współautor programu szkoleniowego dla kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych z akredytacją Ministerstwa Polityki Społecznej i Rodziny

Lider rankingu zawodowego psychologów na ogólnopolskim portalu Wirtualnej Polski – www.abczdrowie.pl

Członek zarządu Lubuskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Psychologów.

W naszym ośrodku zajmuje się zajmuje się terapią psychologiczną

 • Doświadczenie zdobywał:
 • Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” SP ZOZ w Zielonej Górze
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świebodzinie
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wolsztynie
 • Dom Dziecka „Droga” w Wolsztynie i Gościeszynie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
 • Dom Pomocy Społecznej w Rokitnie
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Dychowie
 • Avigon – portal poradnictwa on-line (w tym Santander Bank Polska, Pakiet Wsparcie)
 • Uniwersytet II wieku w Świebodzinie
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej „Wyspa” w Gubinie
 • B§T English School w Wolsztynie
 • Świetlica Socjoterapeutyczna w Wolsztynie
 • Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze
 • Gimnazjum Nr 54 w Poznaniu
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Scholar” w Poznaniu
 • Gabinet Pomocy Psychologicznej „Psychotechnika” w Poznaniu
 • Szkoła Podstawowa nr 74 w Poznaniu
 • Szkoła Podstawowa nr 90 w Poznaniu
 • Ukończył kursy/szkolenia:
 • Kwalifikacyjny Kurs Pedagogiczny – Uniterra Poznań 2003 r.
 • Publikacje:
 • www.gdansk.naszemiasto.pl Niskie poczucie własnej wartości
 • www.natemat.pl Pomoc psychologiczna dla każdego
 • www.odn.poznan.pl Uczyć lepiej
 • www.parenting.pl   Depresja nastolatków poznaj jej najczęstsze przyczyny
 • www.parenting.pl   co robić żeby urodzić małego geniusza

Iwona Sławińska – Psycholog

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Filozoficzno- Historyczny, tytuł mgr. psychologii uzyskała w 1986 r.

W 2002 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Wydział Nauk Humanistycznych ukończyła studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oświatą.

W 2012 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk
o Zdrowiu ukończyła studia podyplomowe w zakresie terapii zaburzeń zachowań adolescentów  i osób dorosłych.

W naszym ośrodku zajmuje się: terapią psychologiczną

 • Doświadczenie zdobywała:
 • Państwowe Pogotowie Opiekuńcze w Zielonej Górze
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze
 • Rejonowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
 • Dom Pomocy w Zielonej Górze
 • Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Integracja w Warszawie – Oddział w Zielonej Górze
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci
  i Młodzieży w Zaborze
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze
 • Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” SP ZOZ w Zielonej Górze
 • Ukończyła kursy/szkolenia:
 • „Rehabilitacja osób z głęboką niepełnosprawnością i ograniczoną percepcja” 2020 r.
 • Terapia Traumy „Somatic Experiencing Practitioner SEP” 2019 r.
 • „Przemoc domowa – rola interdyscyplinarności w procesie pomocy” 2017 r.
 • „Stosowanie 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD w praktycznej, ilościowej diagnostyce zaburzeń ze Spectrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych w zespołach interdyscyplinarnych” 2016 r.
 • „Więź jako czynnik chroniący rozwój” 2013 r.
 • „Jak radzić sobie ze złością – najpierw pomyśl” 2012 r.
 • „Jak być skutecznym nauczycielem” 2011 r.
 • „Rodzice – jak ich rozumieć i współpracować z nimi” 2010 r.
 • Praca z dzieckiem z ADHD w domu 2010 r.
 • „Motywowanie uczniów do nauki i zmiany w zachowaniu” 2009 r.
 • Szkolenie warsztatowe „Praca z parą. Podejście systemowe” 2009 r.
 • „Kierowanie zachowaniem (Analiza Transakcyjna)” 2009 r.
 • „Skuteczny kontakt z uczniem” 2009 r.
 • „Trening Zastępowania Agresji” 2009 r.
 • Kurs w formie warsztatów „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców w oparciu
  o koncepcję T. Gordona i książkę A. Faber, E. Mazlish pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” 2009 r.
 • Szkolenie warsztatowe „Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny” 2008 r.
 • „Komunikacja – język niewerbalny” 2008 r.
 • „Pod kontrolą” 2008 r.

Katarzyna Brulińska-Borowiec – Psycholog, Logopeda

Absolwentka  SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego we Wrocławiu,
tytuł mgr. psychologii uzyskała w 2016 r.

W 1997 r. na Uniwersytecie Śląskim, Wydział Filologiczny ukończyła studia podyplomowe w zakresie logopedii.

W 2004 r. na Uniwersytecie Wrocławskim, Wydział Filologiczny Instytut Filologii Polskiej, ukończyła studia podyplomowe  w zakresie neurologopedii

Jest członkiem Polskiego Związku Logopedów

W naszym ośrodku zajmuje się: terapią psychologiczną oraz neurologopedyczną

 • Doświadczenie zdobywała:  
 • Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Zielonej Górze
 • Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” SP ZOZ w Zielonej Górze
 • Ukończyła kursy/szkolenia:
 • Kurs podstawowy Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej: Tytuł Konsultanta Psychoterapii Pozytywnej 2021 r.
 • W trakcie kursu psychoterapeutycznego w nurcie systemowo- ericksonowskim
  w Polskim Instytucie Psychoterapii we Wrocławiu
 • System C-Eye w ocenie stanu pacjenta, neurorehabilitacji i komunikacji 2021 r.
 • Szkolenie personelu medycznego z zakresu psychoonkologii 2021r.
 • I poziom podstawowy Kursu Systemu Językowo-Migowego dla pracowników służb społecznych KSS-1 2015 r.
 • Wczesna interwencja i terapia logopedyczna u dzieci z wadami rozszczepowymi twarzoczaszki 2001 r.
 • Rola logopedy we współpracy z neonatologiem i pediatrą w diagnostyce
  i prowadzeniu dziecka z obciążonym okresem okołoporodowym 2001 r.
 • Uczestniczyła w konferencjach:
 • Konferencja Neurologiczna „Schorzenia naczyniowe centralnego układu nerwowego, Demencja naczyniowa, Padaczka, Stwardnienie Rozsiane” w Zielonej Górze 2003 r.