Agnieszka Burnos – Koordynator- Terapeuta ds. Rewalidacji

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze Wydział Pedagogiczny
Tytuł mgr pedagogiki w zakresie pracy socjalnej uzyskała w 1996 roku

W roku 2005 na Uniwersytecie Zielonogórskim Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych ukończyła studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki.
W Zespole Rehabilitacji „Promyk” zajmuje się terapią rewalidacyjną oraz diagnozą i terapią integracji sensorycznej.
Doświadczenie zdobywała:

 • Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży SP ZOZ Zabór
 • Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” SP ZOZ Zielona Góra

Ukończyła kursy / szkolenia:

 • Seksualność dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną Zielona Góra 2011 r.
 • Diagnoza i terapia – Zaburzenia zachowania Wrocław 2010 r.
 • Integracja Sensoryczna – kurs dwustopniowy uprawniający do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii SI Warszawa 2009 r.
 • Wczesna interwencja Wrocław 2009 r.
 • Alternatywne i wspomagające sposoby komunikowania się z dziećmi niepełnosprawnymi Zielona Góra 2009 r.
 • Rysunek w terapii dzieci i młodzieży Zielona Góra 2007 r.
 • Terapia dzieci z cechami autyzmu Zielona Góra 2004 r.
 • Jak pracować w szkole z dziećmi z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) Zielona Góra 2004 r.
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne Zielona Góra 2003 r.
 • Kinezjologia edukacyjna P. Dennisona I i II stopień Zielona Góra 2003 r.
 • Radosna kinezjologia Zielona Góra 2004 r.
 • Terapia dziecka z dysleksja rozwojową wg wybranych programów Zielona Góra 2002 r.
 • Techniki plastyczne w pracy nauczyciela Zielona Góra 2003 r.
 • Artterapia Zielona Góra 2002 r.
 • Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku Zielona Góra 2012 r.
 • Kierowanie zespołem pracowniczym Zielona Góra 2014 r.

Udział w konferencjach:

 • „Metoda Integracji Sensorycznej” Zielona Góra 2012 r.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rozwój poprzez terapię – biopsychospołeczne aspekty pedagogiki leczniczej” Gdańsk 2011 r.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Niemożliwe staje się możliwe – rehabilitacja w dobie rozwoju nauk i nowych technologii” Wrocław 2009 r.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ” Kiedy mózg pracuje inaczej – postrzeganie, ruch, emocje, komunikacja” Wrocław 2008 r
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Profilaktyka i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami zdrowia psychicznego” Wrocław 2005 r
 • „Społeczne i kulturowe konteksty niepełnosprawności człowieka” Zielona Góra 2005 r.
 • „Problemy społeczne dorastania i dorosłości osób z niepełnosprawnością intelektualną” Zielona Góra 2005 r.

Jest członkiem Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Niestandardowymi Potrzebami Edukacyjnymi im. A. Kohna „Duży Niebieski Dom”

 

 

Maria Skrzypczak – Terapeuta ds. rewalidacji

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Pedagogiki, tytuł mgr pedagogiki specjalnej  uzyskała w 1980r oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Wrocławskim,  Instytut Psychologii – „ Psychologiczne wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami w rozwoju”  w 2005r.

W Zespole Rehabilitacji „Promyk” zajmuję się diagnozą i terapią dzieci z trudnościami w rozwoju psychospołecznym.

Uzyskane certyfikaty:

 

 • Globalna diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat / Poznań 2006r
 • Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej – dwustopniowe szkolenie w Warszawie 2009r
 • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce- program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard – Instytut Neurofizjologii i Psychologii Polska 2010r
 • Diagnoza – „Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa” – Wrocław 2009
 • Diagnoza i terapia – „Zaburzenia Zachowania „– Wrocław 2010
 • Kierowanie placówkami wypoczynku dla dzieci i młodzieży – Lubuska Szkoła Pedagogiczno Krajoznawcza PTKraj – Zielona Góra 2006r

Udział w konferencjach

 • Konferencja organizowana przez Zespół Parlamentarny i Krajowe Forum Niepełnosprawnych „Rodzina z Dzieckiem Niepełnosprawnym” – Gmach Sejmu Warszawa 1997r
 • Forum Pedagogów „ Zachowania dewiacyjne we współczesnym świecie. Przejawy-zapobieganie-terapia.   /  Wrocław 2003r
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „ Kiedy mózg pracuje inaczej”-Wrocław 2008r
 • Międzynarodowa konferencja Naukowo-Szkoleniowa „ Niemożliwe staje się możliwe-rehabilitacja w dobie rozwoju nauk i nowych technologii” – Wrocław 2009r
 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prosto do Zdrowia” – Zielona Góra 2010r
 • „Medycyna manualna w poprawie jakości życia” – Zielona Góra 2010r
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „ Rozwój przez terapię-biopsychospołeczne aspekty pedagogiki leczniczej” – Gdańsk 2011r
 • „Metoda Integracji Sensorycznej” – Zielona Góra 2012r

Organizowane szkolenia:

 • Warsztaty szkoleniowe „ Techniki oceny i terapii rozwoju sensomotorycznego dziecka” – Promyk Zielona Góra 2010r
 • Studium indywidualnego przypadku „ Wpływ stymulacji polisensorycznej na rozwój psychofizyczny dziecka z głębszą wieloraką niepełnosprawnością”- Wrocław 2005

Publikacje:

 • Dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem- Serce i Troska Nr5/2001 -„Nauczyła się widzieć inaczej”

Jest członkiem Forum Pedagogów we Wrocławiu od 1999 r

 

 

Aldona Wijatkowska – Logopeda

 

 

 

 

 

 

Anna Luczek – Logopeda

Absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego, tytuł magistra na kierunku filologia polska (dwie specjalności: edytorstwo i komunikacja medialna) zdobyła w 2007 roku, ukończyła studia podyplomowe na kierunku: Logopedia z higieną i emisją głosu (2007), studia podyplomowe na kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim – Instytutu Filologii Polskiej. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie na kierunku Oligofrenopedagogika.

W naszym Ośrodku zajmuje się terapią neurologopedyczną.

 

Ukończyła kursy:

 • I poziom kursu języka migowego w PZG (2009)
 • II poziom kursu języka migowego w PZG (2010)
 • Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli (2012-2013)
 • Szkolenie Instruktora Masażu Shantala (2014)
 • Szkolenie Instruktora Masażu Shantala Body Touch (2014)
 • Kurs masażu wg metodyki Holenderskiej Organizacji Shanatali VCD (2015)
 • Szkolenie „Masaż Shantala we wczesnym wspomaganiu rozwoju ruchowego dziecka” (2015)
 • Szkolenie „Neurobiologiczne zaburzenia mowy o typie afazji i dyzartrii – wskazówki do pracy dla nauczyciela” (2015)
 • Szkolenie „Emisja głosu” (2015)
 • Warsztaty „Rymowanki w zabawach edukacyjnych z ćwiczeniami logopedycznymi – wychowanie przedszkolne” (2015)
 • Warszaty „Wczesna diagnoza i terapia neurobiologiczna dzieci z autyzmem” (2015)
 • Szkolenie „Nadwrażliwość dotykowa jamy ustnej u dzieci” (2015)
 • Szkolenie Makaton poziom I (2015)

 Jest członkiem Polskiego Związku Logopedów.

 

Piotr Bochański – Psycholog

 

 

 

 

 

 

Iwona Sławińska – Psycholog

 

 

 

 

 

Katarzyna Brulińska-Borowiec – Psycholog, Logopeda